سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
مرکز پسران سبحان
مرکز پسران سبحانطراحی وب سایت © آبادیس