سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
عکسهای قدیم بسطام
عکسهای قدیم بسطام


طراحی وب سایت © آبادیس