سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
دبیرستان پسرانه مبین (دوره اول)
دبیرستان پسرانه مبین (دوره اول)طراحی وب سایت © آبادیس