سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
دبیرستان دخترانـه مـتین (دوره دوم)
دبیرستان دخترانـه مـتین (دوره دوم)

طراحی وب سایت © آبادیس