سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
دبستان پسرانـه مبین
دبستان پسرانـه مبین

طراحی وب سایت © آبادیس