سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
کتاب های مفید
       مطالبات آموزشی در ژاپن (احساس تعهد نسبت به کودکان)              اطلاعات بیشتر

    تربیت شهروندی (با تأکید بر مؤلفه ها)                 اطلاعات بیشتر

     بنویس تا اتفاق بیافتد                           اطلاعات بیشتر

         آشنایان ره عشق                  اطلاعات بیشتر

      رهایی بخشی یا سلطه؟                   اطلاعات بیشتر

       کودک و معنای زندگی               اطلاعات بیشتر

       کودک و مدرسه                  اطلاعات بیشتر

      کودک و خانواده                     اطلاعات بیشتر

       هشدارها و نکته های تربیتی             اطلاعات بیشتر

     میانجیگری در مدرسه               اطلاعات بیشتر

     حکایت دولت و فرزانگی           اطلاعات بیشتر

       دور دنیا با هشتاد تومان             اطلاعات بیشتر

       آموزش قلب ها و اندیشه ها             اطلاعات بیشتر

       تربیت سالم در خانه            اطلاعات بیشتر

طراحی وب سایت © آبادیس