سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
فعالیت های ورزشیدوچرخه سواری - دختران و پسرانوالیبال - دختران و پسران
شنا - دختران و پسرانژیمناستیک - دختران و پسرانشطرنج - دختران و پسرانواترپلو - پسراناسب سواری - پسراناسکیت - پسرانفوتبال - پسرانکاراته - پسران
طراحی وب سایت © آبادیس