سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
فعالیت های مدارس
مدارس مبین و متین برای دستیابی به اهداف ذکر شده در قسمت اهداف ، در طول سالیان مختلف فعالیت های گوناگونی را تجربه کرده است. این فعالیت ها به بخش های کلی زیر تقسیم می شوند:


    فعالیت های هنری


  فعالیت های ورزشی


   فعالیت های فنی و حرفه ای


   فعالیت های اجتماعی (اردو و مراسم)


 
طراحی وب سایت © آبادیس