سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
فعالیت های فنی و حرفه ایچوب بازی - دختران و پسرانکامپیوتر - دختران و پسرانلگو - دختران و پسرانالکترونیک - دختران و پسرانفرز کاری - پسرانجوشکاری - پسرانلوله کشی - پسرانآشنایی با ابزار مختلف - پسران


دو دانش آموز داوطلبانه و با حمایت مدرسه زنبور داری و کشت گلخانه ای را آغاز کردند.


زنبور داری

کشت گوجه و خیار گلخانه ای


 
طراحی وب سایت © آبادیس