سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
افتخارات هنری
مسابقه دویستمین سال تولد هانس کریستین اندرسن - تهران 1384
آثار برگزیده مسابقات: فاطمه زمانی ، مبینا حسنی
آثار قابل تقدیر مسابقه: زهره آقابابایی ، مهناز رضوانی ، حدیثه اصغرینخستین جشنواره بین المللی نقاشی کودک جهان اسلام - تهران 1385
مقطع سنی 10-7 سال
لوح زرین: ریحانه فرزین نیا
لوح سیمین: مبینا حسنی ، زهرا حاج حسنی ، فاطمه کاملیبزرگداشت شصتمین سال تاسیس کمیسیون ملی یونسکو - تهران 1387رتبه اول: سحر غیاث الدین
رتبه دوم: زهره آقاباباییجشنواره بین المللی من و فضا - تهران 1388اثر برگزیده: ریحانه فرزین نیا
اثر برگزیده: شهربانو افشاری
طراحی وب سایت © آبادیس