سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
آثار نقاشیطراحی وب سایت © آبادیس